Lait ja säännöt

Terveyden- ja sairaanhoitoa ohjaavat lait ja säännöt, joilla on tarkoitus luoda turvallinen ja luotettava hoito. Seuraavassa esitetään muutamia lakeja ja sääntöjä, jotka ovat voimassa silloin kun sinua hoidetaan meillä.

Henkilötietojen käsittely Tukholman läänin sairaanhoitoalueella

Joka kerta, kun olet yhteydessä hoitoon, joitakin sinua koskevia tietoja viedään rekisteriin. On tarkoin määrätty, miten hoito saa rekisteröidä ihmisiä ja käyttää henkilötietoja. Meillä on sen vuoksi suuri vastuu huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla hyvän ja turvallisen toiminnan takaamiseksi ja samalla yksityisyydensuojasi vaalimiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja useassa eri tilanteessa. Tavallisimmat tilanteet ovat:

  • Tietojen rekisteröinti potilaskertomukseen terveyden- ja sairaanhoidossa.
  • Terveyden- ja sairaanhoidon tilastointi.
  • Hoidon toiminnan seuranta ja laadunvarmistus.
  • Tutkimustyö hoidossa.
  • Henkilöstökysymykset, kuten palkat, sairauspoissaolot ja työhakemukset.

Toimintaa ohjaavat lait ja säännöt

Henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä ainoastaan oikeutettuja tarkoitusperiä varten. Ei ole sallittua kerätä enempää henkilötietoja kuin mikä on mielekästä tarkoitusperää varten.  Tietoja ei saa myöskään tallentaa pitempään kuin on tarpeen tai käsitellä jollakin toisella tavalla kuin aluksi oli ajateltu.

Henkilötietojesi käsittelyä ohjaavat useat lait, joiden tehtävänä on vaalia yksityisyydensuojaasi; esimerkiksi julkisuus- ja salassapitolaki, tietosuoja-asetus ja potilastietolaki. Tietosuoja-asetus (jota kutsutaan myös GDPR:ksi) on uusi EU-maille yhteinen asetus, joka korvaa aikaisemman henkilötietolain.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystämme tai omista, tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistasi tai jos haluat ottaa yhteyden tietosuoja-asiamieheen, ota yhteys meihin.

Postiosoite: Dataskyddsombudet, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 43436, 104 31 Stockholm,

Puh: 08-123 400 00 (vaihde).

Sähköposti: gdpr.slso@sll.se. Pidä mielessä, ettet koskaan lähetä sähköpostitse viestejä, joihin sisältyy potilastietoja.

Potilastietolaki

Sääntöjä henkilötietojen käsittelystä terveyden- ja sairaanhoidossa on potilastietolaissa. Tämä laki sääntelee muun muassa:

  • tietyn potilaan hoitoon osallistuvan terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan mahdollisuuksia saada tietoonsa potilaskertomuksessa olevia tietoja, joita tarvitaan hoidon antamiseksi, vaikka nämä tiedot tulisivatkin joltakin toiselta sairaanhoito-organisaatiolta
  • sääntöjä siitä, ketkä voivat saada terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvässä työssään tietoonsa potilastietoja
  • potilaan oikeutta estää potilaskertomuksessaan olevien tietojen käyttö elektronisessa potilaskertomusjärjestelmässä

Terveyden- ja sairaanhoitolaki

Terveyden- ja sairaanhoitolaki on ns. puitelaki, joka sisältää perusluonteisia sääntöjä kaikelle terveyden- ja sairaanhoidolle. Laki sääntelee myös sitä, mitä me hoidonantajina olemme velvollisia tarjoamaan sinulle potilaana.

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS)

Lain tarkoituksena on, että sinä, jolla on toimintarajoitteita, saat tarvitsemasi tuen voidaksesi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. LSS on ns. oikeuslaki. Se merkitsee, että voit ottaa yhteyden johonkin tuomioistuimeen, ellet saa tukea, johon sinulla on oikeus.

Potilasmaksut ja suurkustannussuoja

Ruotsin terveyden- ja sairaanhoidon kulut rahoitetaan suurimmaksi osaksi maakäräjä- ja kunnallisveroilla. Esimerkiksi lääkärillä käynnistä maksamasi maksu muodostaa vain pienen osan siitä, mitä käynti itse asiassa maksaa.

Suurkustannussuoja merkitsee, että on olemassa raja sille, kuinka paljon sinun tarvitsee maksaa terveyden- ja sairaanhoidosta. Suurkustannussuoja on muotoiltu samanlaiseksi kaikissa Ruotsin maakäräjissä ja alueilla. Lisätietoja potilasmaksuista ja suurkustannussuojasta on sivustolla 1177 Vårdguiden.

Potilaslaki

Potilaslaki astui voimaan 1. tammikuuta 2015.  Lain tärkein tavoite on vahvistaa potilaan asemaa ja osallistaa ihmisiä paremmin omaan hoitoonsa.

Tämän lain johdosta saat mahdollisuuden valita itse julkisista varoista maksetun perusterveydenhuollon ja avoimen erikoishoidon suorittajan koko Ruotsissa. Voit myös rekisteröityä toisten maakäräjien alaisuuteen kuin omasi. Omat maakäräjäsi maksavat hoidon, mutta maksat itse matkasi ja oleskelun toisten maakäräjien alueella.

Tärkeä osa lakia on, että hoitohenkilökunnalla on lisääntynyt velvollisuus tiedottaa potilaalle, mitä valintoja, riskejä ja mahdollisuuksia tällä on hoitonsa suhteen. Potilaan tulee muun muassa saada tietoja eri hoitomenetelmistä ja niihin sisältyvistä sivuvaikutusriskeistä.

Potilasturvalaki

Potilasturvalaki merkitsee muun muassa sitä, että hoidonantaja on saanut selvemmän vastuun järjestelmävikojen löytämiseksi ja korjaamiseksi. Potilasturvalaissa on myös mainittu rutiineja siitä, miten hoitoa koskevia valituksia pitää käsitellä. Lisätietoja potilasturvatyöstä on aikaisemmassa kappaleessa Turvallinen ja luotettava hoito.

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoidossa työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus. Se merkitsee, ettei sinun yhteydenotosta hoitoon ja saamastasi hoidosta saa levittää tietoa kolmansille osapuolille ilman sinun suostumustasi. Tätä säännellään julkisuus- ja salassapitolaissa niiden suhteen, jotka ovat töissä julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa.

Hoitotakuu

Hoitotakuu on lakisääteinen osa terveyden- ja sairaanhoitolakia. Hoitotakuu ilmoittaa, minkä ajan sisällä maakäräjien tai alueen tulee tarjota henkilölle hoitoa. Hoitotakuu ei kuitenkaan säätele sitä, tuleeko hoitoa antaa ja sitä, mitä hoitoa henkilön tulee saada.